עָרוֹם 'arom "naked" in Amos at 2:16 of soldiers fleeing "naked".