חֹק choq "statute, decree" Am 2:4 in the oracle against Judah in parallel to torah.