חֲזָאֵל chaza'el Hazael powerful king of Damascus (Aram). (See Dictionary article.)