כֹּחַ koach "strength, vigor, power"  a fairly common word, in Amos used only in 2:14.