רֹעֶה ro`eh "shepherd" is the common word for someone who is looking after flocks. It occurs twice in Amos: 1:2; 3:6.